Πώς θα κάνετε άρση της σε βάρος κατάσχεσης μέσω διαδικτύου

Από την Τρίτη 20 Απριλίου τίθεται σε λειτουργία η νέα βελτιωμένη έκδοση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη «Ρύθμιση Οφειλών» από τον ΕΦΚΑ (στον ιστοτοπο egka.gov.gr) η οποία, παράλληλα με την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης, υποστηρίζει την υποβολή αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων/Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη νέα υπηρεσία καταργείται η διαδικασία υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για άρση κατάσχεσης με φυσική παρουσία στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.. Πλέον, αρκεί η επιλογή από τον οφειλέτη του σχετικού πλαισίου που θα βρίσκεται στην ηλεκτρονική αίτηση ρύθμισης.

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία από τον ΕΦΚΑ – Τίθεται σε λειτουργία από την Τρίτη 20 Απριλίου

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προβλέπεται ότι το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, ενώ αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων οι οποίες είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθμιση και την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.

Ως εκ τούτου, απαραίτητες προϋποθέσεις για την χορήγηση άρσης επί κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων είναι οι εξής:

α) Η υπαγωγή της οφειλής σε καθεστώς ρύθμισης και η εξόφληση της α΄ δόσης αυτής και β) η υποβολή σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη.

Όπως αναφέρεται στις διευκρινιστικές οδηγίες του ΕΦΚΑ, στη νέα έκδοση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Υποβολή Αιτήματος» έχει προστεθεί το κάτωθι πλαίσιο ελέγχου:

«ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ: Δυνάμει των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν.3863/2010, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 63 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170) και τροποποιήθηκε με την περ. 12 της υποπαρ. ΙΑ2, του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107), παρακαλώ όπως εκδοθούν από την αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., μόλις εξοφληθεί η πρώτη δόση της παρούσας ρύθμισης, άρσεις επί των ενεργών κατασχέσεων εις χείρας Τρίτων / Πιστωτικών Ιδρυμάτων, οι οποίες επιβλήθηκαν για την αναγκαστική είσπραξη των ρυθμιζόμενων οφειλών, ώστε να αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρωτοφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων ή τυχόν άλλες δεσμευθείσες απαιτήσεις εις χείρας Τρίτων κατά αυτών».

Ο οφειλέτης, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να το επιλέγει εφόσον υπάρχουν ενεργές κατασχέσεις εις βάρος του – ή/και συνυπόχρεων προσώπων – και επιθυμεί παράλληλα με τη ρύθμιση των οφειλών του και την άρση αυτών. Αν, ωστόσο, οριστικοποιήσει την αίτηση ρύθμισης παραλείποντας να επιλέξει το νέο πλαίσιο ελέγχου, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να υποβάλει χειρόγραφη αίτηση χορήγησης άρσης στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ.

Η επιλογή ή μη από τον οφειλέτη του εν λόγω πλαισίου κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ρύθμισης απεικονίζεται συστημικά και στην αντίστοιχη οθόνη του Ο.Π.Σ.

Διαβάστε επίσης »