Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 ως ισχύει), που αφορά την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, έδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). Αυτό έγινε, δεδομένου ότι η Υπηρεσία είχε δεχθεί πληθώρα σχετικών αιτημάτων από Υπαλλήλους του Φορέα, που ζητούσαν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο.

Συγκεκριμένα, με την αριθμ 81/2021 Ατομική Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ στον e-ΕΦΚΑ απαντήθηκαν ερωτήματα που είχε υποβάλλει η Υπηρεσία.

Η Γνωμοδότηση έκρινε ότι στα τρία συγκεκριμένα ερωτήματα, αρμόζουν οι εξής απαντήσεις:

Ι] Το έργο ή εργασία με αμοιβή, για τα οποία ζητείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από Υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το αρ.31 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, μπορεί να παρέχεται και στο Δημόσιο ή σε άλλους Δημόσιους Φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΑΕΙ, κλπ), καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε Δημόσιους Φορείς.

ΙΙ] Ως ιδιωτικό έργο ή εργασία νοείται τόσο η παροχή αυτής ταύτης εξαρτημένης εργασίας όσο και η προσφορά υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, δηλαδή της παροχής έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, με διαρκή, σταθερή και συστηματική απασχόληση, επί συγκεκριμένου αντικειμένου, χωρίς να τελεί ο Υπάλληλος σε σχέση εξάρτησης με τον εργοδότη και

ΙΙΙ] Απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο και για την «άπαξ ή την επ΄ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή», παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω δεν προϋποθέτουν σταθερή και συστηματική απασχόληση του Υπαλλήλου.

Διαβάστε επίσης »