Στις 7 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα στο www.asep.gr για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για 1.209 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία για τις αιτήσεις στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Παράλληλα, η προθεσμία για αιτήσεις στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει: 1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.asep.gr και να προσκομίσουν παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κριτήρια

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία) κριτηρίων: τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί – διδακτορικοί τίτλοι, εμπειρία, γνώση ξένης γλώσσας. Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (ή τους κύριους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν επικουρικώς από υποψηφίους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαραίτητα προσόντα κ.ο.κ. Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψηφίους που έχουν τα πλήρη απαραίτητα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα α’ επικουρίας, β’ επικουρίας κ.ο.κ.

Εως 11/9 οι αιτήσεις για 36 μονίμους σε ΑΔΑΕ, ΤτΕ και ΙΦΕΤ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 36 μόνιμες θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) (Ανεξάρτητη Αρχή), στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ Α.Ε.) (Υπουργείο Υγείας) και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικά θα γίνουν: Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) δεκαεπτά (17) προσλήψεις κλάδων/ειδικοτήτων: ΠΕ Βιολόγος, ΠΕ Βιολόγος ή ΠΕ Φαρμακοποιός ή ΠΕ Χημικός, ΠΕ Βιολόγος ή ΠΕ Χημικός, ΠΕ Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Επόπτης Ακτινοπροστασίας, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φαρμακοποιός και ΠΕ Χημικός. Από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) οχτώ (8) προσλήψεις κλάδων/ειδικοτήτων: ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Λογιστικό), ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Μηχανικός Αυτοματισμού, ΤΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών. Από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) δέκα (10) προσλήψεις κλάδων/ειδικοτήτων: ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, ΔΕ Εργοδηγός Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τηλεφωνητών. Οι υποψήφιοι/ες του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ τηλεφωνητών που θα επιλεγούν θα έχουν ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης το χειρισμό του τηλεφωνικού κέντρου του Κεντρικού Καταστήματος της τράπεζας και την άμεση εξυπηρέτηση των αιτημάτων των καλούντων σε αυτό (ενδεικτικά: προώθηση τηλεφωνικών κλήσεων στους τελικούς αποδέκτες τους, παροχή πληροφοριών κ.λπ.). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Διαβάστε επίσης »