Σε νομοσχεδίο για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας που βρίσκεται σε ανοιχτή διαβούλευση περιλαμβάνεται η έγκριση 172 προσλήψεων για τις ανάγκες στελέχωσης του φορέα.

  • 115 θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
  • 42 θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
  • 13 θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
  • 2 θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής (ΠΕ).

Για τις ανάγκες στελέχωσης της Γραμματείας και των Συμβούλων Διοικητή συστήνονται πέντε (5) θέσεις συνεργατών εκ των οποίων μία (1) τουλάχιστον θέση πληρούται από υπάλληλο με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου. Επίσης, δύναται να συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω διαδικασιών και χρηματοδότησης του προγράμματος συμβουλευτικών υπηρεσιών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.), προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν υπηρεσίες συμβούλου σε τεχνικά, νομικά, αεροπορικά και άλλα θέματα.

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α. δύναται να ανακατανέμονται οι θέσεις ανά εκπαιδευτική κατηγορία προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Αρχής. Εκ των θέσεων εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, της παρ. 1 κατ’ ελάχιστον ενενήντα οκτώ (98) θέσεις καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από επιθεωρητές.

Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οργανισμό ή τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Αρχής.

Οι θέσεις των επιθεωρητών κατανέμονται αποκλειστικά στη Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας.

Διαβάστε επίσης »